2/23/10

საქართველო სამეფო დავით აღმაშენებლის დროს